piątek, 16 listopada 2012

Przypomnij hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Każde województwo posiada własny Regionalny Program Operacyjny, który wynika m.in. ze stratregii rozwoju danego obszaru. Na Śląsku funkcjonuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, stanowiący najistotniejszy instrument polityki regionalnej, spajający większość zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 zakłada równomierne wsparcie dla wszystkich obszarów województwa, zarówno tych problemowych, jak i ośrodków wzrostu. Program zbudowany jest w oparciu o priorytety tematyczne, bez ograniczeń oraz preferencji terytorialnych.
Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 jest: stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.

W ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zostanie zaangażowane 1712,98 mln EUR, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W niniejszym Programie przyjęto wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych. Wielkość środków prywatnych zaangażowanych we współfinansowanie Programu została wstępnie oszacowana na poziomie 341,82 mln EUR.

Dofinansowanie projektów w ramach priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych, (za wyjątkiem Priorytetu X).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego zawiera bogatą ofertę dla przedsiębiorstw i instytucji planujących przedsięwzięcia innowacyjne. W pewnych elementach związanych z innowacyjnością RPO stanowią swego rodzaju uzupełnienie propozycji w stosunku do programu Innowacyjna Gospodarka.

Szczególną uwagę należy zwrocić na priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość. Celem głównym priorytetu jest wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. W ramach Priorytetu I. wspierane będą działania w zakresie infrastruktury rozwoju gospodarczego, promocji inwestycyjnej oraz rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje bezpośrednie i doradztwo oraz transfer technologii i innowacji

Wsparcie udzielane będzie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Wsparcie inwestycji bezpośrednich i zakup usług doradczych ma służyć osiągnięciu przez firmy przewagi konkurencyjnej oraz przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w tym sektorze. Odrębnie współfinansowane jest  doradztwo i inwestycje bezpośrednie w MŚP prowadzących działalność innowacyjną.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego referować będzie przedsięwzięcia uwzględniające zastosowanie norm środowiskowych oraz projekty wprowadzające innowacyjne rozwiązania i technologie.

Szczegółowe informacje na stronach:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Kapitał ludzki Megrez Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
Portal został stworzony w ramach projektu "Śląski Portal na Rzecz Innowacji" POKL 8.2.1