piątek, 10 stycznia 2014

Przypomnij hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się!

Regionalna Strategia Innowacji

Regionalna Strategia Innowacji
Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Dnia 25 sierpnia 2003r. Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął Uchwałą Nr II/11/2/2003 Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013, która stanowi ważny dokument dla wielu podmiotów rynku  regionalnego – m.in. przedsiębiorstw, instytucji sektora badań i rozwoju oraz samorządów lokalnych.

Regionalna Strategia Innowacji zwiera diagnozę sytuacji województwa śląskiego, uwzględniającą jego potencjał społeczno – gospodarczy. Na tej podstawie wyznaczono obszary, cele i kierunki rozwoju województwa śląskiego oraz przedstawiono system wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013.

Obecnie realizowany jest projekt systemowy Samorządu Województwa pt. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego” w ramach Działania 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2. „Regionalne Strategie Innowacyjne” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany do 2012.

Struktury odpowiedzialne za projekt:

  • Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego pełniący funkcję Jednostki Zarządzającej Regionalnym Systemem Innowacji (JZ RSI),
  • Wydział Planowania Strategicznego i  Przestrzennego pełniący funkcję Jednostki Koordynującej Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (JK RIS).

RSI [pobierz]

Kapitał ludzki Megrez Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
Portal został stworzony w ramach projektu "Śląski Portal na Rzecz Innowacji" POKL 8.2.1