piątek, 10 stycznia 2014

Przypomnij hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się!

PRZEWODNIK BIZNESU

1. WPIS DO EWIDENCJI

Formularz CEIDG dostępny na stronie www.firma.gov.pl wypełnia się w formie elektronicznej. Formularz taki możemy podpisać podpisem elektronicznym. Jeśli takiego nie posiadamy wówczas formularz drukujemy, podpisujemy ręcznie i zanosimy do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Gminy.

Możemy również skorzystać z profilu zaufanego, gdzie po osobistym potwierdzeniu w „punkcie potwierdzeń” – zazwyczaj najbliższy Urząd Skarbowy, później możemy wielokrotnie aktualizować dostępne formularze bez konieczności wychodzenia z domu. Profil zakłada się na platformie ePUAP na stronie www.epuap.gov.pl.

Formularz CEIDG powoduje wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest jednocześnie:
-wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON
-zgłoszeniem identyfikacyjnym do Urzędu Skarbowego; nadanie/wskazanie numeru NIP oraz wybór formy opodatkowania
-zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

UWAGA! Za pomocą tego samego wniosku składa się wszelkie zmiany z zakresu podanych informacji. Należy pamiętać, że mamy na to 7 dni.

Jeśli nie posiadamy numeru NIP/REGON wówczas, po ich otrzymaniu nie musimy tego faktu zgłaszać. Informacje te pojawiają się automatycznie.
Wspólnicy spółki cywilnej składają wnioski osobno.
W formularzu podajemy rodzaj wykonywanej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności.

2. URZĄD SKARBOWY

Jeśli posiadaliśmy już NIP, to z osobistego staje się on numerem firmy. Jednak jeśli numeru NIP nie posiadamy to zostaje on automatycznie nadany przy realizacji wniosku CEIDG. Na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpis taki pojawi się w ciągu 3 dni od podpisania wniosku CEIDG.

Przy zakładaniu spółki należy złożyć w Urzędzie Skarbowym NIP-2 oraz NIP-D.

Na tym etapie decydujemy czy zamierzamy być podatnikiem VAT. W tym celu wypełniamy druk zgłoszeniowy VAT-R oraz wnosimy opłatę rejestracyjną (170zł jednorazowo).

PAMIĘTAJ! Podatek VAT płaci się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności. Podatek dochodowy natomiast wpłaca się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

 3. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Jako przedsiębiorca w ZUS-ie figurujesz jako Płatnik oraz Ubezpieczony. Druki, które składasz:

-ZUA – ten wniosek uzupełniamy jeśli wykonywana działalność gospodarcza jest naszym jedynym źródłem dochodów
-ZZA – to wniosek, który wypełniamy prowadząc jednocześnie działalność i będąc zatrudnionym na umowę o pracę ( pod warunkiem, że zarobki z tytułu umowy przekraczają minimalną pensję krajową – w innym wypadku stosujemy druk ZUA).
-ZPA – wniosek wypełniamy w przypadku spółki cywilnej.

Druki ZUA, ZZA i ZPA składamy w dowolnym oddziale ZUS-u, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczenia czyli po dacie, która została podana we wniosku CEIDG jako termin rozpoczęcia działalności.

Jeśli podczas składania formularzy w ZUS-ie nie posiadamy jeszcze regonu to zwyczajnie go nie podajemy. Oczekiwanie na pismo z informacją o nadaniu numeru Regon może trwać nawet do 2 tygodni. Najczęściej jednak numer nadany jest już następnego dnia co możemy sprawdzić na stronie CEIDG.

WAŻNE! Jeśli w ciągu ostatnich 60 miesięcy rozliczeniowych nie prowadziłeś działalności a obecną działalność nie będziesz wykonywać na rzecz byłego pracodawcy wówczas przysługują Ci tzw. preferencyjne składki , które możesz zobaczyć na stronie www.zus.pl. Maksymalny okres wykorzystania ulgi to 24 miesiące kalendarzowe.

 4. PIECZĄTKA i KONTO BANKOWE

Pieczątka nie jest obowiązkowa jednak z pewnością okazuje się przydatna. Na pieczątce umieszczamy pełną nazwę firmy, imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres siedziby firmy, telefon, Regon, NIP.

Udając się do banku należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:
-dowód osobisty
-wpis do ewidencji działalności gospodarczej (formularz CEIDG)
-dokument nadający Regon
-umowa Spółki (jeśli dotyczy)
-pieczątka firmowa

 5. PIP, SANEPID, Koncesje, Licencje

PIP – wyłącznie jeśli zamierzamy zatrudnić pracowników. Mamy 30 dni na to, aby zawiadomić na piśmie Państwowy Inspektorat Pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

SANEPID – wyłącznie jeśli zamierzamy zatrudnić pracowników. Na zawiadomienie wojewódzkiej lub powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej mamy 14 dni.

Jeśli chodzi o koncesje i licencje, to pomimo swobody gospodarczej w przypadku niektórych rodzajów działalności jest obowiązek uzyskania powyższych dokumentów.

Kapitał ludzki Megrez Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
Portal został stworzony w ramach projektu "Śląski Portal na Rzecz Innowacji" POKL 8.2.1