piątek, 10 stycznia 2014

Przypomnij hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się!

Komercjalizacja

Współpraca nauki z przemysłem determinuje w głównej mierze wzrost innowacyjności i realizacji założeń gospodarki opartej na wiedzy. Współdziałanie to nadal pozostaje na niskim poziomie mimo akcentowanych licznych korzyści.
Z danych raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z roku 2006 wynika, że co piąte polskie przedsiębiorstwo nie wie o możliwości współpracy z naukowcami, a 40% tych, którzy mają świadomość nie próbowało podjąć takiej współpracy. Natomiast 45% nawiązywało współpracę z inicjatywy naukowców. Satysfakcjonujący jest fakt, że 68% przedsiębiorców, którzy brali udział we współpracy ocenia takie działanie pozytywnie, a 70% przedsiębiorców zamierza kontynuować współpracę z naukowcami w przyszłości.
Polska jako kraj o dużym potencjalne intelektualnym osiąga wysokie wyniki z badaniach naukowych z różnych dziedzin. Jednakże wyniki tych badań nie są w dostatecznym stopniu wykorzystane dla dobra krajowych jednostek naukowych, przemysłowych i całej gospodarki.

Komercjalizacja technologii to zestaw czynności prawnych, finansowych i związanych z jakością proponowanych nowych rozwiązań (określenie potrzeb rynku, określenie i zlecenie badań oraz ustalenie prawnych zasad przejmowania projektu przez producenta od uczelni/JBR -  twórcy technologii.

Polska nauka nie jest komercjalizowana. Sfera nauki podporządkowana jest specyficznym uwarunkowaniom i pojawiają się opinie, ze daleko jej do myślenia rynkowego.
Polscy naukowcy nie zarabiają na swoich wynalazkach, nie ufają biznesowi, a biznesmeni nie widzą uzasadnienia biznesowego w transferze wiedzy i technologii do biznesu.

W szerokim znaczeniu pojęciem komercjalizacja technologii określa się całokształt działań związanych z przenoszeniem danej wiedzy technicznej lub organizacyjnej, know-how do praktyki gospodarczej.

W wąskim rozumieniu komercjalizację technologii określa się jako celowe, ukierunkowane przekazywanie wiedzy i umiejętności do procesu produkcyjnego, celem jej skutecznego urynkowienia w postaci produktu.

Podstawowe strategie komercjalizacji to:

Tylko skuteczna kooperacja pozwoli na skuteczny transfer nauki do biznesu. Korzyści gospodarcze z niej wynikające są wielowymiarowe:

 • rozwój nauk jako efekt finansowania badań (ze środków publicznych i inwestycji przemysłu),
 • prowadzenie działalności naukowo – badawczej w najnowszych dziedzinach,
  co gwarantuje wysoką pozycję w świecie,
 • rozwój przemysłu, który ma dostęp do najnowszych wyników badań naukowych na bardzo korzystnych warunkach finansowych,
 • efektywna współpraca nauki z przemysłem, przynosząc korzyści obu stronom, wzmacnia także potencjał gospodarczy kraju,
 • dzięki współpracy sektory rozwinięte są na najwyższym światowym poziomie,
  a kraj ma silne instytucje naukowo – badawcze i nowoczesny przemysł,
 • korzystnym efektem współpracy jest rozwój nowoczesnego szkolnictwa, które musi sprostać wymogom nowoczesnego kształtowania i przygotowywania kadr dla nowoczesnej nauki i nowoczesnego przemysłu,
 • efektywne wykorzystanie badań naukowych powoduje tworzenie nowych, nowoczesnych produktów i usług, które mogą być zbywane na rynku lokalnym, ale także globalnie w  świecie, przynosząc gospodarce kraju przychody z podatków i eksportu,
 • nowoczesna nauka i przemysł kreują nowoczesną strukturę zatrudnienia (zawody w dużym stopniu oparte na wiedzy) i wpływają na niski poziom bezrobocia,
  co w skali kraju przekłada się na standard życia i zadowolenie ludności.

Transfer technologii to proces przystosowywania wyników badań naukowych, patentów lub oryginalnych pomysłów do ich praktycznego zastosowania w produkcji. Proces ten składa się z prac rozwojowych i wdrożeniowych, polegających na wykonaniu modeli i prototypów lub sprawdzaniu przebiegu proponowanego procesu technologicznego, określenia cech użytkowych i ekonomicznych proponowanych nowych wyrobów lub nowych procesów technologicznych i badań jakościowych, analizy rynku, wyboru najwłaściwszego producenta, ustalenia zasad finansowania dla producenta i uczelni (twórcy technologii) oraz uruchomienia produkcji

Transfer technologii polega na komercjalizowaniu wyników badań naukowych w postaci technologii stosowanych w przemyśle, dzięki czemu przedsiębiorstwa wykorzystujące innowacyjne technologie uzyskują przewagę konkurencyjną.

Źródła:

 1. PARP – pakiet o komercjalizacji
 2. Janasz W., Kozioł K.„Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw”, PWE, Warszawa 2007,
 3. Włosiński W., „Transfer Technologii”, Forum Transferu Technologii, artykuł dostępny pod adresem: http://www.fundacja-intech.org.pl/forum/2006-08-28_wwlosinski.php,
 4. Głodek P. w „Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć” PARP, Warszawa 2005,
 5. Głodek P., Gołębiowski M. „Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach – Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy”, Uniwersytet w Białymstoku – Wschodni Ośrodek Transferu Technologii i inni, tekst dostępny pod adresem: www.stim.org.pl/…/vademekum_1tom_transfer_technologii.pdf,
 6. Tamowicz P. „Przedsiębiorczość akademicka – spółki spin-off w Polsce”, PARP, Warszawa 2006 – raport dostępny pod adresem:http://www.parp.gov.pl/files/74/81/106/przed_akademicka.pdf,
 7. Grzeszczak M., Szewc A., Zioło K. „Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji”, PARP, Warszawa 2006.
Kapitał ludzki Megrez Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
Portal został stworzony w ramach projektu "Śląski Portal na Rzecz Innowacji" POKL 8.2.1